Skip to main content

O NAŠEJ ŠKOLE

Budova školy
ZUŠ Halkova

Naša škola bola založená v školskom roku 1953/54 ako IV. Hudobná škola, neskoršie premenovaná na Ľudovú školu umenia. Vyučovalo sa na rôznych miestach, až neskôr boli uvoľnené priestory na vyučovanie v starom kaštieli na Šancovej ulici (dnes už asanovaný priestor bývalého Centrálneho trhoviska ).

História školy

Zakladajúcou riaditeľkou, ktorá sa zaslúžila o existenciu, rozvoj školy a viedla ju plných 20 rokov bola Juliana Hudcová.

Ako prvý bol zriadený klavírny odbor, na jeseň r. 1955 prvá husľová trieda a postupne triedy v hre na akordeóne, violončele, gitare a flaute. Pre nedostatok priestoru sa musela škola v tom čase obmedziť a vyučovať len v hudobnom odbore.

Až v školskom roku 1973/74 sa presťahovala do priestorov bývalej Základnej školy na Hálkovej, kde pôsobíme dodnes. Tu sa neskôr vytvorili špecializované učebne pre tanečný, výtvarný a literárno – dramatický odbor.

Počas krátkeho obdobia v šk. r. 1973/74 viedla školu Jaroslava Almerová a od roku 1974 jeden a pol roka Ladislav Ganzer.  

Vo februári 1976 nastúpila do funkcie riaditeľky Jolana Šestáková, ktorá s hlbokým zanietením a pedagogickým talentom výrazne ovplyvnila umelecký rast školy.

Po jej odchode do dôchodku v auguste roku 1985 sa stala riaditeľkou Eva Dunajská, ktorá úspešne pôsobila vo funkcii do júna 1991.

V júli 1991 bola do funkcie riaditeľky menovaná Daniela Janíčková, ktorá do augusta 2003 svojim obetavým prístupom, trpezlivosťou, tvorivosťou a zmyslom pre detaily v každodennej pedagogicko – organizačnej práci dokázala reprezentovať a šíriť dobré meno školy doma i v zahraničí.

1. septembra  2003  bola  do  funkcie  dočasne menovaná  zástupkyňa  riaditeľky Mgr. art. Ingrid Zachová – Bubeníčková, ktorá  po úspešnom absolvovaní výberového konania nastúpila 1. marca 2004 do funkcie riaditeľky školy  a pôsobí v nej dodnes.

Súčasnosť

V súčasnosti sa majú možnosť žiaci od predškolského veku až po dospelých umelecky vzdelávať v hudobnom, výtvarnom, literárno – dramatickom a tanečnom odbore.  Vyučovanie prebieha okrem hlavnej budovy na Hálkovej ulici aj na elokovanom pracovisku – ZŠ s MŠ Česká 10  / hudobný odbor / .  

Budova

Výsledkom odborného, pedagogicko – umeleckého prístupu k výchove našich žiakov je ich vysoké percento medzi  prijatými na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania, mnohí z našich absolventov sú dnes renomovanými výtvarníkmi , členmi profesionálnych hudobných telies a divadiel.  

Žiaci každoročne získavajú mnoho domácich i zahraničných ocenení na rôznych festivaloch a súťažiach. Škola je už niekoľko rokov organizátorom súťaže „Hľadá sa muzikálová hviezda“ , organizuje Prehliadku keyboardovej hry žiakov bratislavských základných umeleckých škôl a Koncertnú prehliadku populárnej, džezovej a filmovej hudby v hre na klavíri žiakov bratislavských základných umeleckých škôl.  Mnoho žiakov svojim účinkovaním na kultúrnych podujatiach, pravidelných koncertoch, benefičných akciách, v muzikálových projektoch ako aj  na zaujímavých výstavách,  obohacujú nielen kultúrny život Bratislavy, ale aj iných miest na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Španielsku  a Francúzsku.

Neoddeliteľná je pomoc Združenia rodičov pri Základnej umeleckej škole na Hálkovej 56 pri organizovaní koncertov,  pri návštevách družobných škôl v Banskej Bystrici, Budapešti a Prahe a iných podujatí. Rodičia podporujú nemalou mierou školu aj finančne a to formou dobrovoľných príspevkov do fondu Združenia rodičov pri ZUŠ a poukázaním 2% z daní.

Vďaka patrí všetkým pedagógom  a  ostatným zamestnancom,  ktorí pôsobili a v súčasnosti pôsobia na našej škole za to, že odovzdávajú ľudské hodnoty novému pokoleniu a  urobili veľa pre vzdelanosť svojich žiakov v oblasti umeleckej výchovy.

Profil školy

Hudobný odbor

Vzťah k hudbe, chuť prejavovať sa hudobne je základným predpokladom pre úspech hry na akomkoľvek hudobnom nástroji. Naša škola má širokú škálu pôsobnosti pevne podchytiť tento základný predpoklad u detí v prípravnom štúdiu, ktoré po jeho absolvovaní majú možnosť vybrať si z ponuky hudobných nástrojov, na ktorom sa chcú naučiť hrať. Žiakom poskytujeme okrem výuky spevu a hry na rôzne sólové hudobné  nástroje / klavír, akordeón, keyboard, zobcové flauty, priečna flauta, klarinet, saxofón, hoboj, fagot, trúbka, husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, basová gitara, bicie/ možnosť pôsobenia v rôznych komorných zoskupeniach, sláčikovom súbore – STRIEBORNÉ STRUNY, speváckom zbore aj so zameraním na muzikálový spev a v oddelení džezovej a tanečnej hudby. 

Do formy rozšíreného vyučovania sú zaradené deti, ktoré sú mimoriadne nadané, talentované a majú záujem v budúcnosti pokračovať v štúdiu na strednej a vysokej škole umeleckého zamerania.

Výtvarný odbor

Výtvarné umenie obsahuje mnohopohľadovosť poznávania a vyjadrovania sa.  Z tohto integrujúceho charakteru výtvarného umenia vychádza výtvarná výchova, výchova umením, nesúca v sebe predpoklady prepojenia citovej a rozumovej výchovy, smerujúcej k rozvoju individuálnych stránok osobnosti dieťaťa a jeho tvorivého potenciálu.Vo výtvarnom odbore je vyučovanie zamerané práve na rozvoj tvorivosti a spoznávanie výtvarných techník- kresby, maľby, grafiky / žiak realizuje prácu od návrhu až po tlač na grafickom lise /, modelovania a keramiky / škola vlastní keramickú pec / s rozšírenou ponukou o odbor textílií a fotografie.

Talentovaní žiaci môžu taktiež pokračovať v štúdiu na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania.

Tanečný odbor

V prípravnom štúdiu spoznávajú žiaci jednoduché výrazové prostriedky, učitelia sa zameriavajú na formy vyučovania hrou. Po dvojročnej tanečnej príprave sa učia základom klasického, ľudového a moderného tanca. Cieľom vyučovacieho procesu na I. stupni základného štúdia tanečného odboru je všestranná základná tanečná výchova našich žiakov.V priebehu štúdia sa kryštalizujú individuálne technické a výrazové schopnosti žiaka, čo predurčuje jeho ďalšiu orientáciu pôsobiť v súboroch ľudového tanca , moderného scénického tanca  alebo pokračovať v štúdiu na tanečnom konzervatóriu. 

Literárno – dramatický odbor

Je syntetizujúcim odborom, ktorý ponúka dramatické, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, písané slovo. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitného a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. Nadobúdajú hlbší vzťah k materinskej reči.

Tento odbor vychováva z detí a mládeže budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, recitátorov, čitateľov, vzdelaných a náročných divákov. Tým najtalentovanejším jednotlivcom pomáha pripraviť sa na štúdium herectva, réžie, dramaturgie, scénaristiky, bábkoherectva, divadelnej a filmovej vedy, učiteľstva dramatickej výchovy na vysokých umeleckých školách, pedagogických a filozofických fakultách.

Kontakt: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA – HÁLKOVA 56

Mgr.art. Ingrid Bubeníčková
riaditeľka: pevná linka: +421 2 446 321 17 – 9
pevná linka: +421 2 446 321 18 
fax: +421 2 446 321 18
http://www.zushalkova.eu
E-mail:oficiální: zus-riaditelka@stonline.skAdresa:

Kontakty

  • Mgr.art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka, tel.: +421 2 446 321 17 – 9, e-mail: zus-riaditelka@stonline.sk
  • Viktória Isteníková, štatutárny zástupca riaditeľa, tel.: +421 2 446 321 19
  • Hudobný odbor
  • Literárno-dramatický odbor
  • Výtvarný odbor
  • Zoznam pedagogických zamestnancov
  • Zoznam nepedagogických zamestnancov

zdroj: zushalkova.eu