Skip to main content

Žiadosť o rozvod si môžete stiahnuť pod článkom – vo Worde.

Žiadosť o rozvod, ako na to?

Manželstvo môže byť úžasná vec. Je to čas osláv, radosti a spolupatričnosti. Nie je však pre každého. Ak zvažujete podanie žiadosti o rozvod, pred rozhodnutím ukončiť manželstvo je potrebné zvážiť mnoho faktorov.

Tu je niekoľko vecí, ktoré by ste si mali najprv premyslieť:

  • Právne otázky týkajúce sa žiadosti o rozvod
  • Emocionálne dôsledky spojené so žiadosťou o rozvod
  • Finančné dôsledky spojené so žiadosťou o rozvod
  • Deti a to, ako ich ovplyvní žiadosť o rozvod
  • Váš vzťah s manželským partnerom – máte ho stále radi?
  • Zaslúži si niečo lepšie?

Čo uviesť v žiadosti o rozvod

V žiadosti o rozvod žiadam o rozvod na základe neprekonateľných rozdielov. Stručné zhrnutie histórie a okolností týkajúcich sa môjho manželstva je nasledovné:

Juraja Mráza som prvýkrát stretla v roku 2002 na narodeninovej oslave kamarátky. Mali sme spoločných priateľov a okamžite sme si padli do oka. Po tom, ako sme sa v priebehu niekoľkých mesiacov zoznámili, sme sa do seba zamilovali a rozhodli sme sa vziať, keď sme sa poznali len asi dva mesiace. Vzali sme sa zo vzájomnej náklonnosti a lásky. Náš vzťah bol spočiatku idylický, prebiehal normálne, bol usporiadaný a harmonický.

Časom sa však situácia začala meniť. Juraj často priveľa pil a stával sa agresívnym a zlým, najmä po tom, čo prišiel o prácu. Pokračoval v pití, aj keď som ho prosila, aby toľko nepil, pretože ho to robilo násilným. Nakoniec prišiel o prácu, pretože prichádzal opitý. Kvôli našej finančnej situácii (on platil nájom, kým ja som platila za jedlo) sme sa museli presťahovať do lacnejšieho bytu spolu s ďalšou osobou, čo nás prinútilo žiť z jedného príjmu.

Juraj sa postupom času stával podráždenejším; už nebol ochotný robiť jednoduché úlohy, ako napríklad ísť nakúpiť potraviny alebo vyniesť odpadky bez toho, aby ho niekto nahováral alebo opakovane sa pýtal. Často míňal naše peniaze na seba, napríklad na nové bežecké topánky alebo drahé drinky s priateľmi. Keď bol konfrontovaný, začal byť ešte hrubší a večer, keď som išla spať, hádzal po mne predmety; niekoľkokrát mi hodil lampu na hlavu. Raz mi hodil do tváre pohár vína.

Musela som Juraja opustiť, pretože som sa bála o svoju bezpečnosť a pohodu. Juraj ma nikdy neudrel, ale bolo veľa iných spôsobov, ako mi emocionálne a psychicky ublížil. Mnohokrát bol voči mne manipulatívny, najmä pokiaľ išlo o naše financie – ak som mu jeden týždeň nedala peniaze, manipuloval situáciu tak, aby som sa cítila vinná, že som mu peniaze zadržala.

Žiadosť o rozvod podávam z dôvodu

V žiadosti o rozvod žiadam o rozvod na základe neprekonateľných rozdielov. Sme manželia krátko a naše manželstvo nebolo od začiatku šťastné. Naše rozdiely sú príliš veľké na to, aby sme spolu naďalej žili, a bolo by nespravodlivé voči nám obom, keby sme zostali manželmi. Skúšali sme sa poradiť, ale nefungovalo to.

Nemáme žiadne deti a žiadam, aby mi súd povolil rozvod bez akéhokoľvek výživného alebo rozdelenia majetku.

Dôvody

Ak ste zosobášení krátko a vaše manželstvo nebolo od začiatku šťastné, možno budete chcieť podať žiadosť o rozvod na základe „neprekonateľných rozdielov“ To znamená, že ste sa pokúsili o poradenstvo, ale nefungovalo to a vy už spolu nemôžete pokojne žiť. Možno budete chcieť požiadať súd o rozvod bez výživného alebo rozdelenia majetku.

Keďže nemáte žiadne deti, tento proces bude oveľa jednoduchší. Ak máte deti, je dôležité pamätať na to, že starostlivosť o deti, návštevy a výživné určí súd. Mali by ste sa obrátiť na advokáta, ktorý vám pomôže s vaším konkrétnym prípadom.

Ďalšie údaje:

Okresný súd Bratislava II
Drieňová 5
827 02  Bratislava

———————

Navrhovateľ:      
Meno Priezvisko, rodená (rodné priezvisko)

narodená dňa  01.01.1999

trvale bytom:  …………. , 831 .. Bratislava, SR
občan Slovenskej republiky
adresa na doručovanie pošty: 
Ulica č. 2,  821 05 Bratislava

Odporca:              
Meno Priezvisko 

narodený dňa  01.01.1999
trvale bytom : ………………, 831 .. Bratislava, SR
občan Slovenskej republiky 
adresa na doručovanie pošty: 
Ulica č. 2,  821 01 Bratislava

Návrh

na rozvod manželstva a ÚPP k maloletému dieťaťu

prílohy podľa textu: – sobášny list, rodný list dieťaťa

kolok v hodnote 66,- EUR  nalepený na prvopise

trojmo

I.

Navrhovateľka a odporca uzavreli manželstvo dňa ……………… pred Matričným úradom  mestskej časti  Bratislava – Staré mesto.   

U oboch účastníkov ide o manželstvo prvé.

Navrhovateľka aj odporca sú občanmi  Slovenskej republiky.

Posledné spoločné bydlisko manželov bolo na ulici  ………………,  8………. Bratislava.

Miestna príslušnosť Okresného súdu Bratislava II, je daná podľa ustanovenia § 88, odst. (1), písm. a) Občianskeho súdneho poriadku, v ktorom obvode aj v súčasnosti býva navrhovateľka s maloletým synom.   

Dôkaz:  – sobášny list účastníkov – overená fotokópia

Z manželstva sa manželom – účastníkom narodil syn Meno Priezvisko, nar. 01.01.2006.  Iné vyživovacie povinnosti manželia nemajú.

Dôkaz: – rodný list dieťaťa – overená fotokópia

II.

Účastníci uzavreli manželstvo po krátko  trvajúcej známosti. Manželstvo uzatvárali zo vzájomnej náklonnosti a lásky.

            Manželstvo spočiatku prebiehalo normálne, bolo usporiadané a harmonické. 

Približne  pred  6 rokmi (teda rok po svadbe)  sa začali prejavovať medzi manželmi prvé nezhody. 

Podľa názoru navrhovateľky  tieto nedorozumenia a nezhody pramenili so skutočnosti, že dlhší spoločný život s každodennými starosťami a povinnosťami odhalil rozdielnosť ich pováh a názorov.  Obaja pracovali aj pracujú na rovnakom pracovisku, pričom pracovné konflikty sa prenášali aj do ich manželského vzťahu.  Vzťahy medzi manželmi sa postupne zmenili a  citovo vzájomne ochladli. Odrazom tejto skutočnosti je fakt, že prestali spolu viesť normálny manželský život. Ich názorové a povahové rozdiely v poslednom roku ich spoločnej domácnosti vyúsťovali do konfliktov a hádok, pričom nechceli, aby toho svedkom bol ich maloletý syn.  

Účastníci sa snažili riešiť svoje vzájomné problémy, avšak bez akýchkoľvek výsledkov. Výsledkom tohto dlhotrvajúceho stavu bola skutočnosť, že obaja manželia nadviazali citový  vzťah k svojim novým partnerom.   

Navrhovateľka sa odsťahovala zo spoločnej domácnosti v mesiaci jún 2008. Jej rozhodnutie v tomto smere bolo definitívne a sledovala tým hlavne to, aby sa v záujme ich spoločného syna, vyhli zbytočným konfliktom. 

Navrhovateľka  sa domnieva, že takto sa medzi ňou a manželom nebudú nezhody vyhrocovať a môžu si navzájom zachovať seriózne vzťahy a komunikáciu, ktoré ako rodičia maloletého syna chcú udržať. 

Po niekoľkých pokusoch o obnovenie normálneho manželského života  obaja manželia usúdili, že ich názory na spoločný manželský život,  na spoločné hospodárenie a na výchovu dieťaťa, sú veľmi odlišné a nie je reálna nádej, že sa  v týchto veciach vzájomne pochopia a budú rešpektovať jeden druhého.

Účastníci  prestali  spolu intímne žiť  v roku 2006 a od júla 2008, kedy sa navrhovateľka odsťahovala zo spoločnej domácnosti,  nevedú spoločnú domácnosť ani normálny manželský život.  

Navrhovateľka sa z týchto dôvodov rozhodla podať návrh na rozvod, pretože si uvedomila, že ich manželstvo je nefunkčné a ani ona, ani odporca  nemajú záujem na obnovení manželského spolužitia.

III. 

Odporca  s návrhom na rozvod manželstva súhlasí. Obaja účastníci prejavili záujem dohodnúť sa na úprave ich práv a povinností k maloletému synovi. Medzi účastníkmi, ako rodičmi existuje aj dohoda ohľadne styku otca s maloletým meno dieťaťa. Otec sa so synom stretáva po vzájomnej dohode s matkou, a to  pravidelne a neobmedzene. 

Dôkaz:  výsluch odporcu

Navrhovateľka aj odporca sú obaja zamestnaní  v spoločnosti: …………, so sídlom……., 8………. Bratislava.       

Vzhľadom na tieto skutočnosti, došlo k úplnému ochladnutiu citov medzi oboma účastníkmi. Vzťahy medzi nimi sú tak vážne narušené a rozvrátené, že manželstvo neplní a ani v budúcnosti už nemôže plniť svoj spoločenský účel. Po prerušení manželského spolužitia niet žiadnej nádeje ani vôle na jeho obnovenie. 

  S poukazom na tieto skutočnosti navrhovateľka navrhuje, aby  súd  po vykonanom dokazovaní vyniesol tento 

r o z s u d o k :

Manželstvo navrhovateľky Meno Priezvisko, rod. (rodné priezvisko), nar. 01.01.1999 a odporcu Meno Priezvisko,  nar. 01.01.1999,  uzavreté dňa 01.01.1999   pred Matričným úradom mestskej časti  Bratislava – Staré mesto,   zapísané v knihe manželstiev matričného úradu  vo zväzku E/11, ročník 2001, na strane 128, pod poradovým číslom 245,  sa rozvádza.

Vo veci úpravy práv a povinností rodičov k maloletému  Meno Priezvisko ,   nar. 01.01.2003,  navrhuje navrhovateľka uzavrieť nasledovnú

r o d i č o v s k ú   d o h o d u :

Maloletý Meno Priezvisko, nar. 01.01.2003, sa na čas po rozvode zveruje do osobnej starostlivosti matky. 

Otec sa zaväzuje prispievať na výživu maloletého Meno sumou 300,-EUR mesačne, a to vždy do 15-ho dňa v mesiaci vopred, k rukám matky.

Otec je oprávnený stretávať sa s maloletým synom Meno, po dohode s matkou,  neobmedzene.   

Zastupovať maloletého syna Meno a spravovať jeho majetok, bude matka.

V Bratislave dňa  ……. 

                                                             Meno Priezvisko, rod. (rodné priezvisko)

Stiahnuť vzor – žiadosť o rozvod.

Summary
Žiadosť o rozvod
Article Name
Žiadosť o rozvod
Description
Stiahnite si žiadosť o rozvod vo word dokumente, ktorý si jednoducho upravíte a za 10 minút máte žiadosť hotovú.
Author
Publisher Name
uploading.sk
Publisher Logo