Skip to main content

Nezáleží na tom, či ste výrobcom alebo IT spoločnosť, bezpečnosť a ochrana zamestnancov je vždy na prvom mieste. Pokiaľ ide o zabezpečenie kvalitnej pracovnej zdravotnej služby, nejde len o dodržanie zákonov a noriem, ale o vytváranie prostredia, kde si zamestnanci môžu byť istí, že je o ich zdravie riadne postarané.

Základné piliere PZS

PZS nie je iba o prevencii pracovných úrazov. Je to komplexná ponuka riešení, vrátane ochrany psychického zdravia v práci, riešenia problémov s vyhorením, ale aj firemnou kultúru, ktorá sa stará aj o mentálne zdravie zamestnancov. Ako hovorí Wikipedia: „Pracovná zdravotná služba (PZS) je zamestnanecká benefitná služba, ktorej úlohou je chrániť a zlepšovať zdravie zamestnancov na pracovisku.“

Výhody preventívnych lekárskych prehliadok

Preventívne lekárske prehliadky, sú jedným z kľúčových nástrojov, ktoré PZS využíva na zabezpečenie fyzického zdravia zamestnancov. Pomáhajú zistiť skoré znaky mnohých chorôb a umožňujú rýchlu intervenciu, aby sa zabránilo ich progresii.

Bezpečnosť a ochrana: Požiarna ochrana a dodržiavanie noriem

Požiarna ochrana, je jedným z ďalších pilierov PZS. Nie je len o tom, aby firma splnila všetky bezpečnostné normy, ale aj o tom, že zamestnanci budú mať dostatok vzdelania a podpory na to, aby rozumeli dôležitosti týchto noriem a práve správne postupy.

Audity bezpečnosti: prečo sú dôležité?

PZS sa tiež zaoberá auditovaním bezpečnosti na pracovisku, čo je nevyhnutné na to, aby sa zabezpečilo, že všetky bezpečnostné opatrenia sú na mieste a dodržiavajú sa. Práve audity bezpečnosti sú dôležitou časťou prevencie pracovných úrazov.

Záver

Na záver je nevyhnutné zdôrazniť, že PZS je čoraz dôležitejšou súčasťou podnikateľskej kultúry, a to nielen pre fyzické, ale aj psychicke zdravie zamestnancov. Aj vaša firma by mala myslieť na to, aby bolo zabezpečené pracovné zdravie vašich zamestnancov. Pre viac informácií navštívte našu stránku www.mg-service.sk/pzs/ pre viac informácií.