Skip to main content

Univerzita Komenského mení systém na overovanie záverečných prác

Zaujímavý fakt: Vedeli ste, že sofistikované softvérové nástroje sú často využívané na overovanie akademickej integrity v záverečných prácach?

Sumár článku

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave sa rozhodla ukončiť svoju spoluprácu so systémom Theses, ktorý sa používal na overovanie záverečných prác. Univerzita túto zmenu odôvodňuje tým, že systém Theses nie je v súlade s novým zákonom o ochrane osobných údajov. Ako alternatívu, UK plánuje prechod na nový systém, ktorý bude lepšie vyhovovať potrebám univerzity a jej študentov.

Otázky na zamyslenie

Aké môžu byť dôsledky tejto zmeny pre študentov a akademický personál Univerzity Komenského? Aký dopad môže mať táto zmena na akademickú integritu?

Odpovede na otázky na zamyslenie

Táto zmena môže priniesť niekoľko dôsledkov pre študentov a akademický personál UK. Napríklad, mohlo by to vyžadovať prispôsobenie sa novému systému a možné zmrazenie procesov pri predkladaní a hodnotení prác. Pokiaľ ide o akademickú integritu, je dôležité, aby nový systém bol efektívny v zisťovaní plagiátorstva. Bude potrebné, aby to bol systém naozaj spoľahlivý a schopný zabezpečiť dodržiavanie akademických noriem.