Skip to main content

Zjednodušene možno povedať, že osobné ochranné pracovné prostriedky sa poskytujú pri prácach a pracovných prostrediach ohrozujúcich zdravie pracovníkov. Ich základným účelom je tak prevencia pri predchádzaní poškodenia zdravia a vzniku úrazov. Čo patrí medzi osobné ochranné pracovné prostriedky? 

Medzi OOPP patria nasledovné prvky a komponenty: 

  • ochranné pracovné oblečenie, 
  • ochranná pracovná obuv
  • ochranné prilby, 
  • rúška a respirátory,
  • ochranné pracovné rukavice,
  • ochranné vesty a mnohé ďalšie v zmysle platnej a účinnej legislatívy. 

Upozornenie: 

V zmysle zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnanec povinný určeným spôsobom používať OOPP pridelené zamestnávateľom. 

Povinnosť zamestnávateľa 

Platné právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ukladajú zamestnávateľom povinnosť poskytnúť zamestnancom OOPP, a to v prípade, ak u tohto zamestnanca hrozí nebezpečenstvo vyplývajúce z pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré nemožno vylúčiť a ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany a ani inými metódami a formami organizácie práce. 

Praktické využitie pracovného oblečenia a bezpečnostných prvkov

Osobné ochranné pracovné prostriedky, medzi ktoré patrí aj pracovné oblečenie, pracovní obuv a iným bezpečnostné doplnky a prvky však možno používať aj nielen na pracovisku a pri pracovných činnostiach spĺňajúcich zákonnú definíciu podľa predchádzajúceho bodu, ale aj pri prácach v domácnostiach, záhradách či drobných stavebných činnostiach a rekonštrukciách realizovaných vo vlastnej réžii. 

TIP:

Široký sortiment osobných ochranných pracovných prostriedkov možno nájsť aj nasledujúcich internetových obchodoch Odevypracovne.sk, Workie.sk a Monterkovo.cz: 


Foto: elements.envato.com