Skip to main content

Prvé zmienky o účtovníctve

Existuje množstvo písomnosti, ktorá toto téma popisuje. Podľa nich je jednou z možných vysvetlení osídlenie Mediteránu dodávaním z Číny, Egypta a Mesopotámie, že existoval prestup k odmenlivosti. Jedno z vysvetlení je, že človek sa na jednu stranu upriamil na výrobu potravín, a na druhej strane sa mu podarilo vytvoriť systém umožňujúci produkovať oveľa viac ako bol schopný spotrebovať. Ďalším dôležitým momentom bolo objavenie bronzu, čo umožnilo výrobu nástrojov a zbraní. To malo pozitívny dopad na hospodárstvo a obchod.

Prvé účtovníctvo sa týkalo len bohatých starovekých civilizácií

História účtovníctva je dlhá, avšak na prvé zmienky o nej sa dá pozrieť už najstaršie civilizácie: starovekej Egypta, Babylónska, gréckej, čínskej.

História účtovníctva je dlhá, avšak na prvé zmienky o nej sa dá pozrieť v najstarších civilizáciách: starového Egypta, Babylonu, Grécka, Číny.

Samozrejmosťou v stredoveku bolo, že účtovníctvo slúžilo ako nástroj na získavanie a spracovanie dát, čo umožňovalo hospodárstvu fungovať. V tomto období sa objavila prvá forma mzdy, ktorá bola založená na určitých obmedzeniach. Taktiež sa objavili prvé poznania o účtovníctve ako takom. Napríklad v Grécku existoval sofista Protagoras, ktorý bol prvý človek, ktorý použil termín „účet“.

V 17. storočí sa objavila prvá forma modernej účtovnosti, ktorá sa zameriavala na vykazovanie zisku a strát. Tento systém sa stal základom pre rozvoj moderného účtovníctva. V 19. storočí sa začali používať prvé formy počítačov, čo umožnilo oveľa presnejšie spracovanie údajov.

Účtovníctvo je nevyhnutné pre hospodárenie každej firmy alebo organizácie. Pomáha ich riadiť a zabezpečuje, že všetky peniaze prichádzajú a odchádzajú presne tam, kde majú.

V dnešnom svete je účtovníctvo samozrejmosťou, každodenne pomáha riadiť podniky a organizácie. V súčasnosti existuje množstvo odborných kníh a publikácií o účtovníctve.

Zdroj obrázok: https://pixabay.com/