Skip to main content

Omedzenie používania dronov v Bielorusku

Zaujímavý fakt: V posledných rokoch sa technológia dronov stala dostupnejšou a jej využitie sa rozšírilo z komerčných do nekomerčných sfér, vrátane osobnej zábavy a dokumentovania spoločenských udalostí.

Sumár článku

V Bielorusku sa obmedzili možnosti použitia dronov. Úrad pre leteckú navigáciu vydal nariadenie, že drony nesmú letieť vyššie ako 50 metrov a musia byť vždy v zornom poli letového operátora. Táto zmena znamená, že drony nemôžu byť používané na fotografovanie alebo filmovanie z vyšších výšok. Viacerí experti sú názoru, že tieto obmedzenia sú reakciou na politickú situáciu v krajine a môžu byť zamerané na obmedzenie prístupu ku kritickým informáciám.

Otázky na zamyslenie

Ako môžu tieto obmedzenia ovplyvniť obyvateľov Bieloruska? Čo to znamená pre slobodu médií a prístup k informáciám v krajine?

Odpovede na otázky na zamyslenie

Tieto obmedzenia môžu obmedziť schopnosť obyvateľov Bieloruska využívať drony na dokumentovanie a zdieľanie informácií o spoločenských a politických udalostiach. Mohlo by to mať významný dopad na slobodu médií a prístup k informáciám v krajine, pretože technológia dronov sa často využíva na získavanie a zdieľanie dôležitých obrazových materiálov. Správanie sa vlády naznačuje, že sa snaží kontrolovať informácie dostupné verejnosti.